logo

Profil działalności

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego.

 

Do świetlicy „Uśmiech Dziecka" przyjmowane są dzieci od 6 – 18 lat, które mają problemy w domu, w szkole, nie potrafiące znaleźć zaakceptowania i porozumienia z rówieśnikami ze swojego otoczenia, takie które potrzebują pomocy w odrobieniu lekcji oraz te które chcą aktywnie spędzić czas wolny. Codzienny rozkład zajęć rozpoczyna się od posiłku, odrobienia prac domowych, a następnie organizowane są różne zajęcia w grupach.

Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych, kołach i zespołach zainteresowań. Przyjęcie dziecka do uczestnictwa w świetlicy, odbywa się poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z kandydatem oraz jego rodziną.

Placówka oferuje pomoc pedagogiczną, wychowawczą oraz terapeutyczną. Organizuje wyjazdy na obozy, biwaki, kolonie, wycieczki oraz zimowiska. Placówka posiada 30 par nart i butów, które otrzymaliśmy od ludzi dobrej woli. Podejmujemy starania, aby grupa dzieci miała możliwość wyjazdu w góry na narty. Często organizowane są ogniska, na których dzieci śpiewają, grają na gitarze. Dzieci, przede wszystkim mogą oczekiwać wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych i wychowawczych. Odbywają się zajęcia wyrównawcze, czyli pomoc w rozwiązywaniu problemów. W celu rozwijania zainteresowań, dzieci mogą uczestniczyć w grupach aktywności twórczej, przede wszystkim rozwijanie umiejętności, muzycznych, plastycznych, teatralnych.

Zadaniem świetlicy jest pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Funkcją rodziny jest przede wszystkim wychowanie dzieci we wzajemnej miłości i szacunku do innych.

Staramy się wyrównać braki rozwojowe u dzieci i wspierać je w zakresie rozwijania ukrytych umiejętności artystycznych.

Placówka uczy dzieci jak mają postępować, jak podejmować decyzje. Dzieci uczą się samodzielnego funkcjonowania w życiu.

Zajęcia w świetlicy organizowane są stosownie do wieku. Dzieci same mogą planować sobie wolny czas, ale jest to poprzedzone nauczeniem ich, w jaki sposób mogą nim dysponować, tak, by wykorzystać go w sposób jak najbardziej efektywny. Wykorzystywane są ich pomysły związane z organizacją zajęć. Jeśli jednak, nie ma takich pomysłów, zajęcia są prowadzone wg ustalonego harmonogramu przez wychowawców. Mogą to być zajęcia: kulturalne, rekreacyjne lub sportowe. Celem takich zajęć jest pogłębianie wzajemnych relacji. Skupia się uwagę na propagowanie takich wartości jak: życzliwość, otwartość, gotowość do pomocy, tolerancja, uczciwość, poszanowanie godności i honoru.

Ważne jest, by nauczyć dzieci podstawowych zasad higieny, a także zasad zdrowego trybu życia. Czyli kształtuje się ich nawyki i zachowania prozdrowotne.

Świetlica uczy dzieci życia w poszanowaniu tradycji i ciągłości kulturowej. Obchodzi się wszystkie święta. Organizowane są Wigilie Bożego Narodzenia, na które zaprasza się także ludzi z innych środowisk, rozdawane są prezenty w dniu Świętego Mikołaja, w Dniu Dziecka, przed Wielkanocą zapraszany jest ksiądz, by poświęcić pokarmy i opowiedzieć o tym dniu, dzieciom. Jednym słowem, przypomina się im i przyzwyczaja, do obchodzenia wszystkich świąt kościelnych i państwowych.

Najważniejsze jest, by dzieci potrafiły integrować się z grupą. Uczy się ich nawiązywania więzi uczuciowych oraz zawierania kontaktów interpersonalnych. Efekt zintegrowania grupowego uzyskuje się poprzez prace zespołowe, polegające np. na wspólnym sprzątaniu budynku i jego otoczenia lub różnego rodzaju zabawy, imprezy czy dyskoteki.

Codziennie zapewniamy dzieciom i młodzieży posiłek, a rodzinom pomoc w postaci paczek rzeczowych i żywnościowych.

Jedną z funkcji placówki jest zapobieganie patologii społecznej: narkomanii, alkoholizmowi, lekomanii, nałogowi tytoniowemu i innych. Odbywa się to poprzez zajęcia socjoterapeutyczn, dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.

Zapewniamy stałą pracę z dzieckiem, jego rodziną oraz szkołą.

Prowadzimy poradnictwo dla rodziców, a dla dzieci indywidualne programy korekcyjne oraz rozmowy mające na celu ocenę bieżącej sytuacji rodzinnej, szkolnej oraz dotyczącej funkcjonowania społecznego wśród rówieśników. Konflikty pomiędzy dziećmi rozwiązywane są na bieżąco.